Årsmøter

Årsmøte Småland Båtforening
2014

Tid: Fredag 21. mars 2014, klokken 19.
Sted: Frostas møterom, Frostasentret.
Fremmøtte: 18 personer, hvorav 17 medlemmer. 16 hadde båtplass og var stemmeberettiget.

Sak 1: Valg av møteleder, sekretær og to personer til å skrive under protokoll:
Vedtak: Johan Presthus valgt som møteleder, Stig Tore Laugen som sekretær.
Ole Jørgen Hopmo og Morten Lund valgt til å underskrive protokoll.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 3: Årsberetning.
Leder Odd Per Pedersen leste opp årsberetningen, et par skrivefeil oppdaget, som umiddelbart ble rettet opp.
Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 4: Regnskap 2013.
Leder Odd Per Pedersen gikk gjennom regnskapet for 2013: Et par spørsmål av regnskapsteknisk art stilt og besvart. Revisorrapport lest opp.
Vedtak: Godkjent uten merknader. Styret ble innvilget ansvarsfritak

Sak 5: Fastsetting av honorarer til styret 2013.
Valgkomiteens Steinar Hagerup redegjorde for forslag til styrehonorar. Foreslo å endre utsendt innstilling, etter å ha fått inn forslag, slik at varamedlem (som møter fast i styret) også honorerer med 4000 kroner.
Vedtak: Vedtatt som fremlagt fra valgkomiteen. Det innebærer følgende honorering:
Leder: 5000 kroner.
Sekretær: 4000 kroner.
Kasserer: 4000 kroner.
Styremedlem 1: 4000 kroner.
Styremedlem 2: 4000 kroner.
Varamedlem: 4000 kroner.

Sak 6: Budsjett 2014.
Leder fremla budsjett for 2014: Den store utgiftsposten blir relokalisering av bryggene. Det budsjetteres med en kostnad på 300.000 kroner. Samlet sett gjør dette at det er budsjettert med et driftsunderskudd på 74.000 kroner) for 2014. Det blir tatt av bankinnskudd for å dekke opp driftsunderskudd.
Det ble stilt spørsmål om det er budsjettert med for lav inntekt på båtplassutleie. Styreleder redegjorde for de kalkylene som ligger til grunner, og om det er mulig å øke inntekter ved å tilby sponsorplakater i tilknytting til havna.
Vedtak: Vedtatt.

Kaffepause.

Sak 7: Orientering om planer for ny havnelokalisering:
Leder orienterte om planene for å flytte alle bryggene til molosiden. Detaljerte tegninger og planer foreligger. Disse har Kystverket muntlig gitt beskjed om at er greie, men vi venter på skriftlig avtale, som skal være rett rundt hjørnet. Planen er å etablere sju brygger, noen av dagens brygger må demonteres og flyttes på for å få dette til. Arbeidet kan bli igangsatt alt i vår, eventuelt til høsten. Behov for både innleid arbeidskraft, blant annet i forhold til spunting, pæling, forskaling/støping med mer, men også dugnadsarbeidskraft. Forventet kostnad: Rundt 300.000 kroner (budsjettert med 300.000 kroner i utgifter for 2014). Vi har fått gratis pæler fra Norske Skog Skogn. Disse ligger i havna i Småland.

Sak 8: Orientering om, og diskusjon rundt, ny organisasjonsstruktur for båtforeningen:
Leder orienterte om at styret har begynt å se på, og utrede, muligheten for å ansette en daglig leder/ ha en ordning med arbeidende styreleder. Begrunnelsen er den betydelige arbeidsbelastningen styret og øvrige tillitsvalgte i båtforeningen har, og utfordringene dette, og ansvaret som følger med vervene, gir i forhold til å rekruttere nye tillitsvalgte. Leder la frem kalkyler over hvor mange timer dagens tillitsvalgte har brukt det siste året, samt beregninger på utgifter som påløper i forbindelse med en ansettelse

Flere av de fremmøtte tok ordet og var veldig positive til at styret fortsetter å utrede denne muligheten. Skal båtforeningen ansette en daglig leder må vedtektene endres på ordinær generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling.

Sak 9: Valg
Valgkomiteens Steinar Hagerup leste opp valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Leder: Odd Per Pedersen (gjenvalg 1 år).
Sekretær: Stig Tore Laugen (1 år igjen).
Kasserer: Gunnar Risethsve (nyvalg 2 år).
Styremedlem: Roald Haugen (gjenvalgt 2 år).
Styremedlem : Geir Kristiansen (nyvalg 1 år).
Varamedlem: Arne Myrholdt (nyvalg 2 år).
Valgkomité, leder: Steinar Hagerup (1 år igjen).
Valgkomité, medlem: Tore Bugge Pedersen (2 år igjen).
Revisorer: Jan Inge Røkke og Johan Presthus (gjenvalgt 1 år).
Vedtak: Alle valg vedtatt ved akklamasjon.

Leder takket for tilliten. Den store saken i 2014 blir rett og slett å få relokalisert bryggene.

Årsmøtet hevet 2105.

Stig Tore Laugen
sekretær/referent

Ole Jørgen Hopmo
Underskriver

Morten Lund
Underskriver