Havnereglement

Havneområdet omfatter molo, flytebygger, gangbroer og naust.  

Organisasjon og oppgaver

Havnekomiteen består av leder(medlem av styret) og et medlem fra hver brygge – for tiden 4 medlemmer. I tillegg oppnevnes det en ansvarlig for elektrisitetsopplegg og VVS.

Havnekomiteen skal være kontakt til styret og medlemmene på den enkelte brygge. De ivaretar den daglige drift av havna på vegne av styret, herunder kaller inntil dugnad på den enkelte brygge.

Eventuelle økonomiske utlegg skal godkjennes av styret før tiltak iverksettes.

Havnekomiteen har myndighet til å påtale avvik fra foreningens vedtekter og instrukser i den grad dette vedrører havna.

Ordensregler

Alle medlemmer plikter å holde god orden på foreningens område og påtale evt. brudd på dette overfor andre.

Slepejoller og gummibåter skal ikke plasseres på brygger eller utliggere, men kan fortøyes mellom utliggerne på den enkeltes båtplass. De skal være forsvarlig fortøyd og ikke forårsake gnag eller lignende på brygger eller utliggere.

Båteiere skal påse at tauverk/fall i rigg på seilbåter er strammet opp slik at det ikke oppstår unødig støy.

Den enkelte båteier skal ikke lagre båtutstyr, mv på bryggene til hinder for andre.

Båteiere skal ved sesongens slutt fjerne eget fortøyningsutstyr fra brygger og utliggere innen det tidspunkt som bestemmes av havnekomiteen.  Evt. utstyr som IKKE fjernes vil bli fjernet av foreningen og tilfalle foreningen.

Sløyning av fisk, kasting av avfall og bruk av sjøtoalett skal ikke forekomme i havna.

Den enkelte båteier er ansvarlig for at spillolje, batterier og annet spesialavfall blir levert på godkjente steder. Husholdningsavfall kan leveres i container ved Pakkhuset.

Etter kl 2300 skal det være ro i havna og støy/musikk begrenses til beste for alle medlemmer. 

Båtplasser

Styret tildeler det enkelte medlem båtplass for hvert år basert på tilgjengelige plasser, båtens størrelse, dybdeforhold, mv for å utnytte havna til det beste for alle medlemmer.

Maksimal størrelse for båter i havna bør ikke overstige 15 meter/25 BRT.  Styret vil måtte vurdere sammensetting av båtene i havna slik at belastningen ikke overstiger fortøyningene til bryggene.

Kontingenter skal være betalt før båtplassen tas i bruk.

Den enkeltes båtplass fremgår av oppslag på den enkelte brygge og på foreningens hjemmeside.

Båteier skal ha som minimum ansvarsforsikring. Foreningen kan kreve dokumentasjon på forsikring.  Uforsikrede båter kan fjernes for eiers regning og risiko.

Det vises for øvrig til vedtektenes § 4 Medlemskap.

Den enkelte medlem skal underskrive ”Avtale om båtplass” med båtforeningen før båtplass tildeles. Avtale om båtplass er undervedlegg til denne instruksen.  

Strøm og vann

Medlemmer kan i båtsesongen føre strøm for ladning og vedlikehold om bord i sine båter avgiftsfritt.

All annen bruk av strøm og for båter i vinteropplag skal tilknyttes kontakt med måler og betale for forbruk iht. priser fastsatt av styret.

Uttak av strøm skal foregå med godkjente kabler og kontakter. Ikke godkjente kabler – RØDE – vil bli frakoblet.  Foreningen vedkjenner seg ikke ansvar for evt. skade ved slik frakobling.

Vann er tilgjengelig avgiftsfritt.  Slanger skal etter bruk kveiles opp på stativene.  

Fortøyninger

Båter som ligger ved brygger med 2 utliggere skal være fortøyd til begge med tau tilpasset båtens størrelse, begge med strekkavlastere av akseptabel størrelse. Fortøyninger skal IKKE festes til bryggen med sjakler, men med knuter for å unngå gnag og påfølgende rust. Båtene skal på minimum en side være utstyrt med spring, også de med strekkavlastere.

Båter som ligger på plass med bare 1 utligger skal være fortøyd med tau foran og bak, ha spring og i tillegg en fortøyning festet i baugen og i selve bryggen for å holde båten best mulig fra utliggeren.

Det skal fendres langskips på begge båtens sider med fendere tilpasset båtens størrelse. Faste fendere på utliggerne skal være av godkjent type, anskaffet av båtforeningen for salg til den enkelte medlem. 

Mislighold

Brudd på foranstående regler og foreningens vedtekter kan medføre advarsel og evt. tap av båtplass, Jfr. vedtektenes § 5.  

 

Vedtekter

Vedtektene ble justert siste gang på årsmøtet i mars 2021. 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Småland Båtforening (SBF). På stiftelsesmøte 2. februar 2005 ble vedtektene for Frosta Båtforening videreført. Vedtektene ble så endret 10. februar 2006, 22. februar 2008, 6. mars 2009, 1. mars 2012, 16 mars 2018, 27. mai 2020 og 25.03.2021

§ 4 Medlemskap

Båtforeningens eiendeler forvaltes av medlemmene ved styret. Foreningens logo er som vist i øverste venstre hjørne på første side.

SBF sine medlemmer er kollektivt innmeldt i Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) og tilkommer alle medlemsfordeler.

Medlem som ikke benytter båtplass over en 2 årsperiode plasseres bakerst på ansiennitetslisten.

Styret tildeler det enkelte medlem båtplass for hvert år basert på tilgjengelige plasser, båtens størrelse, mv for å utnytte havna til beste for alle medlemmer.

Båtplass kan kun overdras mellom familiemedlem i opp- og nedstigende linje.

Alle medlemmer skal ha gyldig kaskoforsikring for å kunne disponere båtplass i havna. Båter som skal ligge ute gjennom vinteren må ha gyldig helårsforsikring.

Styret/havnekomiteen kan for hvert år pålegge medlemmer med båtplass dugnadsplikt for ett stipulert antall timer, totalt inntil 3 ganger. Medlemmer som ikke møter opp, eller ikke sender stedfortreder ilegges dugnadsgebyr fastsatt av styret.

Medlemmer som står på venteliste for båtplass, betaler medlemskontingent som støttemedlem som fastsatt av årsmøtet. Støttemedlem har tale og forslagsrett på års – og medlemsmøter, men ikke stemmerett. Støttemedlem kan ikke velges inn i styret.

Det enkelte medlem med båtplass skal underskrive avtale med båtforeningen.

SBF registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:

Navn, adresse, telefonnummer, E-postadresse og eventuell båtplass.

SBF deler disse personopplysninger med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Disse opplysninger deles med KNBF for at SBF skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjon og medlemssystem og slik at alle medlemmer med båtplass kan få tildelt KNBF’s medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF’s medlemsfordeler.

Navn, båtplassnummer og telefonnummer vil også bli delt med offentligheten ved oppslag på brygger og oppslagstavle.

Hvis det ikke er ønskelig å dele foranstående personopplysninger med KNBF eller ved oppslag, må dette meldes skriftlig til SBF’s styre ved innmelding.

§ 2 Formål

Småland Båtforening har som formål å:

 • Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn
 • Formidle kunnskap og gode holdninger under opphold og ferdsel på sjøen ved kurs og ved å vise godt sjøvett i praksis
 • Samarbeide med lokale foreninger og kommunale myndigheter i utviklingen av Småland havn og nære omgivelser.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingent/båtplassleie/gebyrer fastsettes hvert år av årsmøtet, og skal være betalt innen forfallsdato.

Medlemskontingenten følger kalenderåret.

§ 3 Ledelse

Foreningen skal ha ett styre på 5 medlemmer, ett varamedlem og valgkomite med to medlemmer, samt 2 revisorer. Styrets består av leder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
Alle velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomite. Leder er på valg hvert år. Sekretær, kasserer, styremedlemmer og varamedlem velges for to år. Valgkomite og revisorer velges for 1 år.
Leder og kasserer kan ikke være samme person.

Det skal tilstrebes en lik fordeling i styret mellom begge kjønn. For å sikre lokal forankring skal 60 % av styret være fastboende i Frosta kommune.

Styret skal utpeke en havnekomite blant medlemmene med båtplass. Havnekomiteens formann/havnesjef skal være en av styrets medlemmer/varamedlem. Havnesjefen skal være kontakt til styret og til medlemmene og skal ivareta den daglige drift av havna, herunder innkalle til evt. dugnader på den enkelte brygge. Eventuelle økonomiske utlegg skal godkjennes av styret.

Andre instrukser og regler for havna og båtplassene utarbeides og vedtas av styret.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være mottatt innen den fristen styret fastsetter i innkallingen.

Hvis styret eller 2/3 av medlemmene forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Medlemmene skal da innkalles med minimum 1 ukes varsel.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

 • Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokoll
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap for foregående år
 • Fastsettelse av styrehonorarer for foregående år etter forslag av valgkomite
 • Budsjett for kommende år
 • Eventuelle innkomne saker eller saker fremmet av styret
 • Valg av styre, valgkomite og revisorer

§ 7 Plikter

Medlemmene plikter å rette seg etter gjeldende vedtekter, instrukser og regler. Medlemmer som med sin opptreden virker fornærmende, misbruker foreningens plasser eller merker, ikke betaler kontingent eller båtplassleie eller ikke retter seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter, instrukser og regler i foreningen, kan ekskluderes av styret.

§ 1O Oppløsning

Eventuell oppløsning av båtforeningen skal behandles på årsmøte. Minimum 60 % av medlemmer med båtplass må være til stede. Oppløsning av båtforeningen kan kun skje dersom 90 % av de fremmøte stemmer for.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre.
Eventuelt overskudd tilfaller lokale allmennyttige formål etter vedtak av det ekstraordinære årsmøte.

§ 8 Innmelding/utmelding

Innmelding og utmelding skal skje skriftlig til styret. Utmelding skal skje innen årsmøtet. Båtplasser tildeles hvert år av styret etter ansiennitetslisten i foreningen.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Utlån av båtplass

Utleie av båtplasser kan bare gjøres av styret. Leietaker skal være medlem i foreningen.

Ved fravær over en uke skal medlemmene varsle formann i havnekomiteen. Båtplassen kan i fraværsperioden disponeres av havnesjefen som gjesteplass.

Utleie av båtplass til vinterlagring kan skje til person som ikke er medlem i foreningen dersom det er ledig plass i marinaen. Styret fastsetter leien.

Styret 2023

Leder

Jan Inge Røkke
Tlf 91343839
jan.inge.rokke@coop.no

Sekretær

Jan Arve Tomren
Tlf 90265551           janarvet@yahoo.no

Kasserer

Roald Haugen
Tlf 98221237
roald3@online.no

Styremedlem

Johan Presthus
Tlf 97034187 johan.presthus@ntebb.no

Styremedlem

Morten Presthus
Tlf 92088319
mortenpresthus@hotmail.no

Varamedlem

Jan Kjørsvik  Tlf 91136760 jan@frostahageby.no

Havnesjef/Havnevert: Johan Presthus